پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: شورای اسلامی روستا

- کلیات شورا

- ثبت نام شورا

- شرح وظایف شورا

- چگونگی تشکیل جلسه شورا

- شرح وظایف اعضای شورا

- تنظیم صورتجلسه شورا

- امور مالی شورا

- رسیدگی به تخلفات شورا

- شورا و دهیاری

 بخش دوم: شورای اسلامی بخش

- کلیات شورا

- شرح وظایف شورا

- چگونگی تشکیل جلسه شورا

- شرح وظایف اعضای شورا

- تنظیم صورتجلسه شورا

منبع : آموزش شورای اسلامی روستاها |فهرست مطالب کتاب « پرسش و پاسخ شورای اسلامی روستا »
برچسب ها : شورا ,وظایف ,اسلامی ,شورای ,شورای اسلامی ,وظایف اعضای ,اعضای شورا ,شورا تنظیم ,صورتجلسه شورا ,شورا تنظیم صورتجلسه ,شورای اسلامی روستا